به دلیل شرایط نامناسب افق، هلال شعبان المعظم رویت نگردید. 
محل رصد: سانتا کروز تنریفه
زمان رصد: شامگاه شنبه 18 اردیبهشت 95