پــایــگــــــاه اطــــلاع رســـــانـــی هــــلال مـــــاه

www.Helalemah.ir

امروز : چهارشنبه مورخ 29 دی 1400 هجری شمسی ، مطابق با 15 جمادی الثانی 1443 هجری قمری ، مطابق با 19 ژانویه 2022 میلادی

روش نجومي براي پيش بيني رويت هلال ماه در ايران

براي پيش بيني وضع رويت ماه در ايران،از روشي نو استفاده مي شود.مراحل اين روش به شرح زيرند.
الف-همه مقادير مشخصه هاي زماني،سمتي،حد دار وموقعيتي خورشيد وماه (براساس ارتفاع صفراز سطح دريا،مختصات مكان مركزي و بدون در نظر گرفتن تصحيح شكست نور )در لحظه غروب خورشيد تاريخ بيست ونهم هر ماه قمري به كمك نرم افزار نجومي پيشرفته ،براي 128 نقطه ي انتخاب شده و واقع بر نوار مرزي ايران محاسبه مي شود.
ب-با بررسي نتنايج محاسبات انجام شده در قسمت الف، مواضع جغرافيايي نقاط شاخص هاي بيشينه و كمينه براي هر مشخصه و از ميان تمامي 128نقطه ي ياد شده تعيين ميشود.
ج-همه مقادير مواضع جغرافيايي نقاط ياد شاخص هاي تعين شده در قسمت ب، با تمامي مقادير مشخصه هاي متناظربر مبناي ركوردهاي جهاني بدست آمده از نتايج ارصاد نجومي رويت هلال ماه،از سال 1859ميلادي تا زمان حاضر،با يكديگر مقابسه ميشود واز طريق نتيجه اين مقايسه،وضع رويت هلال ماه از لحاظ رويت ناپذيري و رويت پذيري با چشمهاي مسلح و غير مسلح در شامگاه تاريخ ياد شده در قسمت الف،در ايران مشخص مي شود. با توجهبه وسعت و موقعيت جغرافيايي ايران،براي وضع رويت هلال ماه در ايران،امكان دارد ،شش حالت به شرح زير رخ دهد.
حالت اول-در تمام نقاط ايران،هلال ماه رويت ناپذير است.  
حالت دوم-در تمام نقاط ايران،هلال ماه با چشم مسلح رويت پذير است.
حالت سوم-در تمام نقاط ايران،هلال با چشم غير مسلح رويت پذير است.
حالت چهارم-در قسمتي از ايران ،هلال ماه رويت نا پذير است و در قسمت ديگري از ايران ،هلال ماه با چشم مسلح رويت پذير است.
حالت پنجم-در قسمتي از ايزان ،هلال ماه با چشم مسلح رويت پذير است و در قسمتي ديگري از ايران ،هلال ماه با چشم غير مسلح رويت پذير است.
حالت ششم- در قسمتي از ايران، هلال ماه رويت نا پذير است و در قسمتهاي ديگري از ايران،هلال ماه با چشمهاي مسلح و غير مسلح رويت پذير است.
اين نكته مهم لازم به يادآوري است كه نگارنده با اعمال اين روش براي مشخص كردن وضع رويت هلال ماههاي چند سال قمري اخير،با اين حالت مواجه نشده است و اعتقاد دارد كه اظهار نظر در باره رخ داد اين حالت در مشخص كردن وضع رويت هلال ماه ها در سالهاي قمري گذشته ي دور و آينده،نياز به بررسي دقيق تر،عميق تر و وسيع تر دارد.
مشخصه هاي خورشيد و ماه و علايم قرار دادي آنها  
مشخصه هاي خورشيد و ماه و علايم قرار دادي آنها كه در اين روش به كار ميرون به شرح زيرند.
N.M.: لحظه مقارنه ماه و خورشيد
P.: لحظه حضيض ماه
A.: لحظه اوج ماه
S.S.:لحظه غروب خورشيد
{نمي دانم}:سن ماه (در لحظه غرب خورشيد)
E.:جدايي زاويه اي بين ماه خورشيد (در لحظه غروب خورشيد)
K.:درصد سطح روشن ماه (در لحظه غروب خورشيد )
T.: ضخامت مياني ماه (در لحظه غروب خورشيد)
A.:(نميدانم) طول كمان ماه (در لحظه غروب خورشيد)
B:عرض دايره البروجي ماه (در لحظه غروب خورشيد)
P:موقعيت زماني ماه در مدارس بهدور زمين (در لحظه غروب خورشيد و نسبت به لحظه ي حضيض ماه)
A:موقعيت زماني ماه در مدارش به دور زمين(در لحظه غروب خورشيد و نسبت به لحظه ي اوج ماه)
M.L.:مدت مكث ماه بعد از لحظه ي غروب خورشيد(تفاضل لحظه ي غروب خورشيد از لحظه ي غروب ماه)
a.: ارتفاع ماه (در لحظه غروب خورشيد)
{نميدانم}تفاضل سمت خورشيد از سمت ماه (درلحظه غروب خورشيد)
 
علايم قراردادي مندرج درجدول و نقشه
 علايم قراردادي مندرج درجدول و نقشه كه در اين نقشه بكار مي روند به شرح زير است
س:ساعت
د:دقيقه
ث:ثانيه
ش:شبانه روز
د.: ديرترين لحظه غروب خورشيد
ز:زود ترين لحظه غروب خورشيد
ب.:بيشينه
ك.:كمينه
ن.ب. نسبتا بد(نتيجه ارزيابي مشخصه هاي موقعيتيAP،B)
ن.م. نسبتا متوسط(نتيجه ارزيابي مشخصه هاي موقعيتيBPA)
ن.خ. نسبتا خوب(نتيجه ارزيابي مشخصه هاي مقعيتيBPA)
{ن}در اين نقطه،هلال رويت نا پذير است
{ن} در اين نقطه ژ،هلال با چشم مسلح رويت پذيراست
{ن}در اين نقطه، هلال با چشم غير مسلح رويت پذير است
Xنقطه شاخص خط رويت هلال
 
تعين خط رويت هلال
در حالتهاي چهارم تا ششم براي تعيين خطوط رويت هلال،به ترتيب حد فاصل نوار مرزي ايران كه در يبن نقاط رويت نا پذيري و رويت پذيري با چشومسلح-رويت پذيري با چشمهاي مسلح و غير مسلح-و رويت تا پذيري،رويت پذيري با چشمهاي مسلح و غير مسلح،واقع شده اند، بر اساس دقت مورد نظر،به نقاط بيشتري تقسيم كرده و روش ياد شده بر روي اين مجموعه نقاط،براي يكديگرعمل مي شود
 

;

استفاده از مطالب فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم برنامه نویسی آویسا می‌باشد .