امروز پنج شنبه 9 بهمن 1393   مصادف با 7 ربیع الثانی 1436   مطابق با (29/1/2015)                    دوستان عزیز مقاله ها، گزارشها، نظرها و پیشنهادهای خود را به آدرس پست الکترونیکی mahdyrahimy@yahoo.com ارسال فرمائید.                    دعای حضرت سجاد عليه الاسلام در هنگام نگاه به هلال و ماه نو – صحيفه سجاديه : ای آفريده شده فرمانبردار ، ای هميشه در رفتار شتاب کننده ، ای آمد و شد کننده در منزلها و جاهايی که قرار داده شده ، ای تصرف کننده در فلک و چرخی که جای تدبير و نظم است * ايمان آوردم بکسی که بوسيله تو تاريکيها را روشن کرد ، و بسبب تو مشکلات امور را آشکار ساخت ، و تو را نشانه ای از نشانه های پادشاهی خود ، و نشانه ای از نشانه های قدرت و توانائيش قرار داد ، و تو را خدمتگزار و فرمانبردار کرد بافزونی و بکاستن ، و بطلوع و هويدا شدن و بغروب و پنهان گشتن ، و بروشن گرديدن و تيرگی ، در همه آن حالات و چگونگيها تو او را فرمانبردار ، و بسوی اراده و خواسته اش شتاب کننده ای * منزه و پاک است او چه شگفت است آنچه در آفرينش تو مقدر نموده ! و چه دقيق و باريک است آنچه در باره تو انجام داده است ! ترا کليد ماهی نو برای کاری نو قرار داده * از خدائی که پروردگار من و پروردگار تو ، و آفريننده من و آفريننده تو ، و تقدير کننده من و تقدير کننده تو ، و صورت بخشنده من و صورت بخشنده تو است : درخواست مينمايم که بر محمد و آل او رحمت و دورود فرستد ، و ترا ماه برکت و نيکی گرداند که روزها آن برکت را از ميان نبرد ، و ماه با طهارت و پاکی که گناهان آنرا چرکين نسازد * ماه ايمنی از آفتها و تباهيها ، و سلامتی و بی گزندی از بديها ، ماه سعادت و نيکبختی که نحوست و بداختری در آن راه نيابد ، و ماه برکت که سختی در زندگی با آن نباشد ، و ماه آسانی که دشواری با آن ممزوج و درهم نشود ، و ماه خير و نيکی که بدی با آن آميخته نگردد ، ماه ايمنی و ايمان و نعمت و احسان و سلامتی و اسلام * بارخدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از خشنودترين کسانيکه هلال بر آنها طلوع نموده قرار ده ، و از پاکيزه ترين کسانی که بسوی آن نگاه کرده اند ، و از نيکبخت ترين کسانيکه ترا در آنماه پرستش ميکنند ، و ما را در آن برای توبه و بازگشت توفيق ده ، و از گناه حفظ فرما ، و از بجا آوردن معصيت و نافرمانيت نگهدار * و سپاسگزاری از نعمت و بخشش خود را در آن در دل ما انداز ، و پوشش های عافيت را بما بپوشان ، و بوسيله کامل کردن طاعت و فرمانبريت در آن ، نعمت خود را بر ما کامل ساز ، زيرا تو بسيار نعمت دهنده و ستوده شده ای ، و خدا درود فرست بر محمد و آل او که پاکيزه و پاک هستند.