امروز دوشنبه 3 مهر 1396   مصادف با 3 محرم 1439   مطابق با (25/9/2017)
ورود اعضاء
  نام مدیـــر:
  کلمه عبور:
 
تصویر هلال شوال 1438

مشخصات تصویر زیر ( هلال شوال 1438) در لحظه ی عکاسی از آن

 مکان رصد و عکاسی

دولت آباد برخوار

مختصات محل رصد

32:47

E51:42

غروب خورشید

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

20:15:15

غروب ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

21:29:12

مکث ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

01:14:23

ارتفاع ماه در لحظه ی  عکاسی

(ثانیه : دقیقه : درجه)

08:12:21

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید در لحظه ی عکاسی

(ثانیه : دقیقه : درجه)

21:33:02

فاز ماه در لحظه ی عکاسی

(درصد)

03:72

ضخامت قسمت میانی ماه در لحظه ی عکاسی

(دقیقه قوسی)

01:16

سن ماه در لحظه ی عکاسی

(دقیقه، ساعت، روز)

01:13:41

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی غروب خورشید در لحظه ی عکاسی

(ثانیه : دقیقه : درجه)

16:29:29-

فاصله ی ماه تا زمین در لحظه ی عکاسی

(کیلومتر)

362485

 

1