گزارش شامگاهی
تاریخ رصد : 1432 / 4 / 14

گزارشهاي رصد هلال ربيع الثاني1432

گزارش شماره 1

گزار ش دهنده : آقاي مهدي رحيمي از دولت آباد

علي رغم تلاش زياد براي ژيدا كردن رصدگاه مناسب و استقرار در آن ، به دليل ابرناكي آسمان موفق به رويت هلال ربيع الثاني1432 نگرديدم .