گزارش صبحگاهی
تاریخ رصد : 1429 / 10 / 14

گزارشهاي رصد هلال صبحگاهي شوال 1429

 

 

گزارش شماره5

گزارش دهنده  : آقاي عباس احمديان

ba salam helale sobhgahi shawal dar baharestan az saate 6 ta 6:08 ba 2cheshmi 15~70 tavasote injaneb rasad shod

.