براي بررسي رويت پذيري هلالهاي صبحگاهي ، مختصات هلال بايد براي لحظه ي طلوع ماه محاسبه شود يا لحظه ي طلوع خورشيد؟

 

 براي بررسي رويت پذيري هلالهاي صبحگاهي ، مختصات هلال بايد براي لحظه ي طلوع ماه محاسبه شود يا لحظه ي طلوع خورشيد؟

پاسخ : هلالهاي شامگاهي و صبحگاهي ، عكس يكديگرند. مراحل رصد آنها نيز نسبت به هم ، معكوس هستند. در هلال شامگاهي غروب خورشيد ، جستجو براي رويت هلال ، رويت هلال و غروب ماه و در هلالهاي صبحگاهي طلوع ماه ، رويت هلال ، جستجو براي رويت هلال و طلوع خورشيد را داريم. در هلالهاي شامگاهي با گذشت زمان از غروب خورشيد ، و با تاريكتر شدن آسمان افق غربي و افزايش ارتفاع ماه و جدائي زاويه اي ماه و خورشيد ( در فاصله زماني غروب خورشيد تا غروب ماه ، هر چقدر هم كه اندك باشد ) شانس ديده شدن هلال بيشتر ميشود و در هلالهاي صبحگاهي با گذشت زمان از طلوع ماه ، و با روشنتر شدن آسمان افق شرقي و كم شدن ارتفاع ماه و جدائي زاويه اي ماه و خورشيد ( در فاصله زماني طلوع ماه تا طلوع خورشيد ، هر چقدر هم كه اندك باشد ) شانس ديده شدن هلال كمتر ميشود.

از آنجا كه در هلالهاي صبحگاهي ، اگر هلال قابل رويت باشد ، همان لحظات اوليه طلوع ماه ، بهترين زمان مشاهده هلال است ، بنابراين براي بررسي وضعيت رويت پذيري هلالهاي صبحگاهي ، بايد مختصات هلال را براي لحظه ي طلوع ماه محاسبه كرد. به عنوان مثال اگر قصد استفاده از معيار رصدخانه آفريقاي جنوبي را داشته باشيم و بخواهيم بر اساس اين معيار ، رويت پذيري هلال را بررسي كنيم بايد اختلاف سمت ماه و خورشيد و ارتفاع منفي خورشيد را در لحظه ي طلوع ماه محاسبه كرده و بر اساس آن اعلام نظر نمائيم.

 

با احترام ، عليرضا بوژمهراني